นายวรรณวัฒน์ หนูวงษ์

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลดงเจริญ ตั้งแต่วันที่ 1 – 10 กรกฎาคม 2563 เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร รายละเอียดตามเอกสารเเนบมาพร้อมนี้

 

นโยบายและแนวทางปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์