แชร์เว็บไซต์

“โรงพยาบาลดงเจริญจะเป็นโรงพยาบาลคุณธรรม  ให้บริการด้านสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน โดยภาคีมีส่วนร่วม  ประชาชนพึงพอใจ เจ้าหน้าที่มีความสุข”

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์