1)ผู้รับบริการได้รับการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2)ผู้รับบริการได้รับการรักษา ส่งต่อ อย่างถูกต้องปลอดภัยตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเท่าเทียมกัน

3)ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในบริการ

4)บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง

5)โรงพยาบาลมีระบบบริหารจัดการที่ดี  เกิดประสิทธิผลในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

6)โรงพยาบาลมีความมั่นคงด้านการเงิน

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์