บุคลากร

ผู้บริหาร


นางสาว ปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล