ผู้บริหาร


นางสาว ปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ลิงค์