แชร์เว็บไซต์

ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. คำสั่งขอสั่งการที่ลงนามโดยผู้บริหาร

3.กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำจปี ภายใน 30 วันทำการ

3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3.1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร์ข้อมูล

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร 1) ประจำเดือนตุลาคม 62

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
3.3 การป้องกันผู้หน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

3.3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่ พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

3.3.4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 วงเงิน 5,000

ข้อ 2 วงเงินสูงสุด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือน-ตุลาคม 62.pdf

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามามีส่วมร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรื่อไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

  1. มีคำสั่ง/ข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 (1)(1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน

EB 9 (1)(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

EB 9 (1)(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

EB 9 (1)(1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

EB 9 (1)(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB 9 (1)(1.6) ยุทธศาสตร์

EB 9 (1)(1.7) พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

EB 9 (1)(1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB 9 (1)(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB 9 (1)(1.10) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 9 (1)(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

EB 9 (2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 9 (3)แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

EB 9 (4)แผนการใช้จ่ายงบประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB 9 (5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 9 (6)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 9 (7)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

      7.1)แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

      7.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

      7.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

      7.4)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

      7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือน-ตุลาคม 62.pdf

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63

EB 9 (8)มาตฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
EB 9 (9)มาตฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระชราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

EB17 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                                         
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกในการกำกับติดตาม                                    
3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน                                                
4.บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานดำหนด                                          
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

   1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                              
2.โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                                                   
3.มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน                                                         
4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน                                         
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์