ITA 2563


ITA 2563

ITA 2563

EB 1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

EB 2 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

2. คำสั่งขอสั่งการที่ลงนามโดยผู้บริหาร

3.กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำจปี ภายใน 30 วันทำการ

3.1.1 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณ

3.1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

3.1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

3.1.5 ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

3.1.6 แบบฟอร์มการเผยแพร์ข้อมูล

3.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร 1) ประจำเดือนตุลาคม 62

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
3.3 การป้องกันผู้หน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3.3.1หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

3.3.2 หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่ พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

3.3.3 ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

3.3.4 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

EB 3 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ข้อ 1 วงเงิน 5,000

ข้อ 2 วงเงินสูงสุด

EB 4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือน-ตุลาคม 62.pdf

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 62

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 63

EB 5 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงานอย่างไร

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมแสดงความคิดเห็น ตามภารกิจหลักที่เลือก

4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 6 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขามามีส่วมร่วมในการจัดทำแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรือไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

4) แผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่เลือก

5) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

6) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

7) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการตามภารกิจหลักของหน่วยงานหรื่อไม่

1) บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

2) โครงการ

3) รายงานการประชุม/โครงการ มาร่วมจัดทำแผนงาน/โครงการตามภารกิจหลักที่หน่วย เลือกจากการประชุม หรือออกไปดำเนินกิจกรรมนอกสถานที่

4) ภาพถ่ายกิจกรรมประกอบเพิ่มเติม

5) หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และ/หรือพิจารณาสั่งการ

6) แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

EB 8 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.มีคำสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

EB 9 (1)(1.1) ผู้บริหารหน่วยงาน

EB 9 (1)(1.2) นโยบายของผู้บริหาร

EB 9 (1)(1.3) โครงสร้างหน่วยงาน

EB 9 (1)(1.4) อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

EB 9 (1)(1.5) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

EB 9 (1)(1.6) ยุทธศาสตร์

EB 9 (1)(1.7) พระราชบัญญัติมาตรฐานจริยธรรม พ.ศ.2562

EB 9 (1)(1.8) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

EB 9 (1)(1.9) ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดประทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

EB 9 (1)(1.10) อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

EB 9 (1)(1.11) จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)

EB 9 (2)นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

EB 9 (3)แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

EB 9 (4)แผนการใช้จ่ายงบประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

EB 9 (5)หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 9 (6)รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

EB 9 (7)ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

      7.1)แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

      7.2)แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

      7.3)ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

      7.4)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

      7.5)แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือน-ตุลาคม 62.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 62
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 63


EB 9 (8)มาตฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
EB 9 (9)มาตฐานขั้นตอนการให้บริการ(ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระชราชบัญญติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

EB10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปี

EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ที่ผ่านมา)

2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ2562 ของหน่วยงาน (ที่ผ่านมา)

EB12หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

1.บันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

2.รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณพ.ศ2563

EB13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไล หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
2.คำสั่ง หรือประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ                                                  
3.กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามข้อ 2)องค์ประกอบตามข้อ 2.1-2.4                               4.หลักฐานประชุมชี้แจงทำความเข้าใจให้ทราบทั่วองค์กร                              5.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน

EB14 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ ในรอบปีงบประมาณ

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
2.ประกาศรายงานการประเมินผลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบในรอบปีงบประมาณ                                                      
3.ภาพถ่ายประกอบ

EB15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสารธารณชน

1.บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น  
2.ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารสูงสุด                                 
3.ภาพถ่ายประกอบรูปภาพ
4.แบบฟอร์มการเผบแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ      

EB16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน

1.คำสั่งผู้รับผิดชอบโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน หรือผู้บริหารที่ได้รับมอบอำนาจ   
2.หลักฐานช่องทางผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์/ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต/ผ่านระบบไปรณีย์/Application หรือช่องทางอื่นๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม             
3.คู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป และคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ปรากฎหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ
4.แผนผังขั้นตอนการร้องเรียนของผู้ใช้บริการของหน่วยงานทั้งที่เป็นคู่มือ และ/หรือเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน และภาพถ่ายกรณีเป็น Chart ที่ติดบริเวณหน่วยงาน
5.หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ภายใน 15 วัน
6.ถ้ามีระบการตอบสอนงให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง
7.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั้ง 2 ประเภท จำนวน 2 รอบการประเมิน คือ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน
8.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 
                               

EB17 บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ข้อสั่งการการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

   1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                                         
2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ หรือประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกในการกำกับติดตาม                                    
3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน                                                
4.บันทึกข้อความรับทราบกำกับติดตาม และรายงานสรุปผลประกาศมาตการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบตามที่หน่วยงานดำหนด                                          
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

   1.บันทึกข้อความอนุมัติโครงการ/กิจกรรม และปรากฏการอนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น                              
2.โครงการ/กิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต                                                   
3.มีลักษณะเป็นภาพกิจกรรม หรือรายงาน ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรม วัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน                                                         
4.บันทึกข้อความรับทราบการรายงานตามโครงการ/กิจกรรม ต้องระบุวิธีการดำเนินกิจกรรมวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน                                         
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสหรือไม่ และกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่

   1.หลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ เป็นทางการ เพื่อดำเนินกิจกรรมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและการบริหารงานที่โปร่งใส่                             
2.การรวมกลุ่ม มีการำหนด (1)สมาชิกกลุ่มอย่างชัดเจน (2)วัตถุประสงค์เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของหน่วยงานและ (3)ระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มที่ชัดเจน
3.หลักฐานกิจกรรมที่แสดงถึงความพยายามที่จะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้น                                                      
4.หลักฐานสะท้อนความริเริ่มของกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาความโปร่งใส่                                         
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Websiteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.หนังสือแสดงหลักฐานจัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน                           
2.สรุปผลรายงานประชุม
3.รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน      
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน                                      
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Websiteของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen จาก Web Site หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการกลไกหรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

1.บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสั่งการ/ประกาศ และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้สอดคล้องตามบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานในข้อ EB2
0
3.หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
4.บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน
6.ถ้ามีระบการตอบสอนงให้ Print Screen หรือ Capture หน้าจอ หรือ Link แสดงระบบการตอบสนอง

EB22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

1.หลักฐานการจัดการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่
2.รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งต้องเป็นเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
3.ภาพถ่ายประกอบ
4.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานสรุปผลการจัดประชุม หรืออบรม/สัมมนาหรือแลกเปลี่ยนความรู้ ปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ตามองค์ประกอบในข้อ 1)ถึงข้อ 4)
2.หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และปรากฎการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

3.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจรติและประพฤติมิชอบ ประจำปีหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

1.แผนปฏิบัติการกอ้งกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน
1.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการใน 2 ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ 2 และไตรมาสที่ 4
1.2 หนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ/สั่งการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
1.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น
2.แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
2.1 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามข้อกำหนดของคู่มือการขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2.2 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB25 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง/ข้อสังการ/ประกาศ
2. กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
2.1 วิธีการตรวจสอบ
2.2 ขั้นตอนการตรวจสอบ
2.3 กำหนดกลไกการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่อง
3. หลักฐานการประชุมชี้แจง
4. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
5. บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
6. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

EB26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชนด้วยการแสดงขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้

1. เนื้อหาที่แสดงถึงประเภทงานบริการซึ่งเป็นกระบวนการอำนวยความสะดวก หรือการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย
1.1 ประเภทงานบริการ
1.2 ขั้นตอน
1.3 ระยะเวลาที่ใช้
2. ภาพถ่ายประกอบ
3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น และ Print Screen หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น