ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)

ประกาศโรงพยาบาลดงเจริญ
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (รายเดือน)
————————–
โรงพยาบาลดงเจริญ ประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลดงเจริญ ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างเหมาบริการหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๔๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้าง

You may also like...