ITA 2564

EB1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตราการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

         1.มีคำสั่งข้อสั่งการ อย่างเป็นทางการ โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน

         2.คำสั่ง/ข้อสั่งการ มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มีกรเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
         3.กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน รายละเอียดเนื้อหาในข้อ 2) ข้อ (1) ถึงข้อ (3)
         4.รายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ต้องเป็นรายงานของปีงบประมาณ พ.ศ.2562
         5.แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

       2.1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

             2.1.1.ข้อมูลผู้บริหาร

             2.1.2.นโยบายของผู้บริหาร

             2.1.3.โครงสร้างหน่วยงาน

             2.2.4.หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฏหมายจัดตั้ง หรือองค์กรณ์ที่เกี่ยวข้อง

             2.2.5.กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

             2.2.6.ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน

             2.2.7.ข้อมูลติดต่อ

             2.2.8.ช่องรับฟังความคิดเห็นของบุลคลภายนอกต่อหน่วยงาน

             2.2.9.วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

             2.2.10.ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม

             2.2.11.พระราชบัญญัติมาตราทางจริยธรรม พ.ศ.2562

             2.2.12.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

             2.2.13.ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560

             2.2.14.อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขชุดปัจจุบัน

             2.2.15.จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code Of Conduct)

       2.2.นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

       2.3.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน

       2.4.แผนการใช้จ่ายงบประจำปีของหน่วยงาน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

        2.5.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       2.6.หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       2.7.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       2.8.รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       2.9.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

              2.9.1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

              2.9.2.แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา

              2.9.3.ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

              2.9.4.ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่

              2.9.5.แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1)

แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง-(แบบ-สขร.)1-ประจำเดือน-ตุลาคม 62.pdf
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 62
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มกราคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน เมษายน 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน พฤษภาคม 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน มิถุนายน 63
แบบสรุปจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร.1) ประจำเดือน กรกฎาคม 63

       2.10.คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

       2.11.คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558)(ถ้ามี)

EB3 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

       3.1.รวบรวมฐานข้อมูลที่ต้องนำมาวิเคราะห์ ประกอบด้วย งบประมาณภาพรวมของหน่วยงานโดยจำแนกเป็นรายหมวด แสดงให้เห็นรายการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ

       3.2.วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ในปีงบประมาณพ.ศ.2563

       3.3.หลักฐานต้องมีความน่าเชื่อถือ โดยมีการเสนอรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ต่อผู้บังคับบัญชา

       3.4.ผู้บังคับบัญชา ต้องสั่งการหรืออนุญาติให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

EB4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     4.1.บันทึกข้อความ ขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์

4.2.คำสั่งขอสั่งการที่ลงนามโดยผู้บริหาร

4.3.กรอบแนวทางดำเนินการเพื่อความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


4.3.1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำจปี ภายใน 30 วันทำการ

- หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบ และพิจารณาสั่งการ และปรากฎการขออนุญาตินำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

- หนังสือจัดสรรงบประมาณ

- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

- คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ

- ภาพถ่ายการเผยแพร่แผนฯ ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน

- แบบฟอร์มการเผยแพร์ข้อมูล

EB5 หน่วยงงานมีการสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

       5.1. รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

          - แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบ สขร 1) ประจำเดือนตุลาคม 62

- แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร 1.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 62
      5.2. การป้องกันผู้หน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

        - หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้อง

- หนังสือขออนุญาตินำเผยแพร่ พร้อมแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

- ขั้นตอนการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่

- หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ผู้บริหาร

แพทย์หญิงปัทมา สายสุจริต
ลิงค์